2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීම

එළැඹෙන 2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීමටත්, ආශිර්වාදගන්වන ලද කාසි සහ පිරිත් නූල් වැනි දෑ ලබාගැනීමටත්…

කොම්පඤ්ඤ වීදීයේ බෝධීන්වහන්සේගේ බෝධිඝරය පිළිසකර කිරීම

කොම්පඤ්ඤ වීදීයේ ගංගාරාම විහාරස්ථානයට අයත් භූමියක පිහිටි බෝධීන්වහන්සේගේ බෝධිඝරය පසුගියදා පිළිසකර කරන ලදී.