නවම් මහා පෙරහැර ගමන් මාර්ගය

ආරම්භක ස්ථානය: සීමා මාලකය, සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02

The Route of Nawam Maha Perahera

Starting Point: Seema Malaka, Sir James Pieris Mawatha, Colombo 02

අන්තර්ජාල ගත සිතියම ස‍‍ඳහා,
Online Map goo.gl/GcZ1ED