කොළඹ නවම් පෙරහැර

ENGLISH PERAHARA PRESS AD 1-4 PAGE SINHALA PERAHARA PRESS AD 1-4 PAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(සියලු ජාතීන් සහ ආගමිකයින් එක්ව නරඹන)

කොළඹ නවම් පෙරහැර

2016 පෙබරවාරි 21 සහ 22 රාත්‍රී 7.00 ට

කාරැණික ආධාරය චෙක්පත් හෝ මනි ඕඩර් මගින්: “ශ්‍රී ජිනරතන භික්ෂු අභ්‍යාස විද්‍යාලය කාරක සභාව” නමට ලියා රේඛනය කර එවන්න. (තැපැල් කාර්යාලය: කොල්ලුපිටිය)

විදේශිකයින් සඳහා ආසන වෙන්කරවා ගැනීම ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී.ශ්‍රී ලාංකික සැමට ආසන නොමිලේ.

Colombo Navam Maha Perahera

(A Pageant viewed by all with no thought of caste, race or religion)

February 21st & 22nd, 2016 at 7pm

Please send your generous donation either by Cheque or Money Order, which should be drawn in favour of “Sri Jinaratana Bhikkhu Abhyasa Vidyalaya Karaka Sabhawa” and crossed (Post Office – Kollupitiya).

Foreign nationals can reserve their seats at the Gangaramaya Temple. Sri Lankans – Free

Gangaramaya Temple
61 Sri Jinaratana Road, Colombo 2.
Telephone: (+94 11) 232 7084, 243 5169
Fax: (+94 11) 243 9508
E-mail: gt@gangaramaya.com