සුනාමි නිවාස ව්‍යාපෘතිය – සීනිගම

හිටපු අමාත්‍ය එඩ්වින් තිලකරත්න මහතා විසින් සුනාමි නිවාස ව්‍යාපෘතිය ස‍ඳහා පරිත්‍යාග කරන ලද සීනිගම පිහිටි අක්කර 5 ක ඉඩමේ ඉදිකරන ලද සිංගප්පූරැ ආකෘතියේ Shop House ගොඩනැගිල්ල…

ජීවිතයටම ලැබිය නොහැකි අනගි අවස්තාවක්

අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑයේ චූඩාමාණික්‍යය දුර්වලව ඇති නිසා අලූතෙන් පළඳන චූඩාමාණික්‍යය ආතර් සේනානායක මැතිතුමා විසින් විදේශීය රටක නිර්මාණය කරවා…