2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීම

එළැඹෙන 2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීමටත්, ආශිර්වාදගන්වන ලද කාසි සහ පිරිත් නූල් වැනි දෑ ලබාගැනීමටත්…

කොම්පඤ්ඤ වීදීයේ බෝධීන්වහන්සේගේ බෝධිඝරය පිළිසකර කිරීම

කොම්පඤ්ඤ වීදීයේ ගංගාරාම විහාරස්ථානයට අයත් භූමියක පිහිටි බෝධීන්වහන්සේගේ බෝධිඝරය පසුගියදා පිළිසකර කරන ලදී.

සුනාමි නිවාස ව්‍යාපෘතිය – සීනිගම

හිටපු අමාත්‍ය එඩ්වින් තිලකරත්න මහතා විසින් සුනාමි නිවාස ව්‍යාපෘතිය ස‍ඳහා පරිත්‍යාග කරන ලද සීනිගම පිහිටි අක්කර 5 ක ඉඩමේ ඉදිකරන ලද සිංගප්පූරැ ආකෘතියේ Shop House ගොඩනැගිල්ල…

ජීවිතයටම ලැබිය නොහැකි අනගි අවස්තාවක්

අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑයේ චූඩාමාණික්‍යය දුර්වලව ඇති නිසා අලූතෙන් පළඳන චූඩාමාණික්‍යය ආතර් සේනානායක මැතිතුමා විසින් විදේශීය රටක නිර්මාණය කරවා…