2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීම

එළැඹෙන 2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීමටත්, ආශිර්වාදගන්වන ලද කාසි සහ පිරිත් නූල් වැනි දෑ ලබාගැනීමටත්…