2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීම

එළැඹෙන 2017 නව වසර සඳහා උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශීර්වාදය ලබාගැනීමටත්, ආශිර්වාදගන්වන ලද කාසි සහ පිරිත් නූල් වැනි දෑ ලබාගැනීමටත් 31 වනදා රාත්‍රියේ ගංගාරම විහාරස්ථානයට පැමිණෙන ලෙසින් සියලුදෙනාට ආරාධනා කර සිටිමු. එමෙන්ම එදින පැමිණෙන බැතිමතුන් හට, අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑයේ චූඩාමාණික්‍යය දුර්වලව ඇති නිසා අලුතෙන් පළඳවන චූඩාමාණික්‍යය ආතර් සේනානායක මැතිතුමා විසින් විදේශීය රටක නිර්මාණය කරවා ගෙනවිත් දැන් ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ තැම්පත් කර ඇති බැවින් එම චූඩාමාණික්‍යය වැඳ-පුදා ගැනීමටද හැකියාව පවතී. මෙය විරල ආශිර්වාදයකි.

ගංගාරාමය
61 ශ්‍රී ජිනරතන පාර
කොළඹ 2
දුරකථනය: (+94 11) 232 7084, 2435169

We invite everyone to be present at the Gangaramaya Temple on December 31st night to receive the blessings of the triple gem for the New Year and receive blessed coins and pirith nool. Those visiting will also be able to worship the Chudamanikya (pinnacle gem) soon to be placed on the spire of the Ruwanweli Maha Seya stupa. The Chudamanikya was made overseas and was commissioned by Mr. Arthur Senanayake. This will be a rare opportunity for everyone.

Gangaramaya Temple
61 Sri Jinaratana Road
Colombo 2
(+94 11) 232 7084, 2435169